یکشنبه 15 تیر 1399
تاریخچه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) در تاریخ 1382/12/13 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره 218006 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.
سرمایه اولیه شرکت یکصد میلیون ریال بوده که به موجب صورتجلسات مجامع فوق العاده مورخ 1384/11/11 و 1388/11/21 و 1392/06/23 و 1396/05/16 به مبلغ چهار هزار و هشتصد هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

شرکت پس از به ثبت رسیدن نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به عنوان نهاد مالی تحت شماره 10964 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1392/1/21 مجوز فعالیت به عنوان شرکت مادر ( هلدینگ ) را دریافت نموده است.

همچنین شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 93/02/02 و مجوز سازمان بورس به شماره 267075/121 مورخه 93/02/20 و آگهی روزنامه رسمی مورخ 20/03/93 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است.
این شرکت یکی از هلدینگ های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) می باشد که مرکز اصلی شرکت در تهران واقع میباشد.