یکشنبه 15 تیر 1399
سرمایه و ترکیب سهامداران
آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ شرکت مبلغ چهار هزار میلیارد ریال منقسم به 4.000.000.000 سهم 1.000 ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ 1393/01/19 به ثبت رسیده است. آخرین تغییرات سرمایه مزبور به شرح زیر بوده است:

اطلاعات مربوط به تغییرات سرمایه شرکت(ارقام به میلیون ریال)همچنین آخرین اطلاعات مربوط به تعداد و درصد مالکیت هر یک از سهامداران شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

ترکیب سهامداران شرکت