یکشنبه 15 تیر 1399
معرفی شرکت سیمان غرب ( سهامی عام )

شرکت صنایع سیمان غرب در تاریخ 24 مرداد ماه 1353 تحت شماره 437 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرمانشاه به ثبت رسید. شرکت در تاریخ 13/03/1358 مشمول بند ( ج ) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته و از تاریخ 02/04/1359 هیات مدیره منتخب سازمان ملی ایران اداره امور آن را به عهده گرفت. در اجرای رای مورخ 04/09/1364 صادره از سوی هیات 5 نفره موضوع ماده ( 2 ) متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مطالبات بانکها در ابتدای سال 1358 به سرمایه تبدیل و از تاریخ 24/02/1365 اداره امور شرکت توسط هیات مدیره منتخب سهامداران ( بانک صنعت و معدن ) صورت پذیرفت.
سرمایه: 300.000 میلیون ریال
ظرفیت تولید: 1.200.000 تن کلینکر و 1.248.000 تن سیمان در سال 

محصولات

      سیمان نوع 2
      سیمان تیپ 425-1
      سیمان تیپ 325-1
      سیمان پرتلند پوزولانی

اعضای هیات مدیره
        نام و نام خانوادگی  نماینده 
      سید محمد میرشفیعی 
مدیرعامل 
حمیدرضا گلشاهی   سیمان شمال 
      سعید افروزی 
سیمان فارس خوزستان
  منوچهر قائمی
سیمان فارس خوزستان
     سید محمد میرشفیعی
سیمان فارس و خوزستان 
      حمید رضا منجی
گروه بهمن