سه شنبه 31 مرداد 1396
شناسنامه شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان

تاریخ تأسیس:
 1382/12/13

سرمایه : چهارهزار میلیارد ریال  

شناسه ملی: 10102593454

شماره ثبت:   218006  /   1382/12/13
آخرین ترکیب سهامداران:
نام سهامدار تعداد سهام
  شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) 479 ‚781‚712‚3
 بیمه مرکزی ایران
 62,500,000
  شرکت توسعه نیروگاه‌ها و انرژی برق (سهامی خاص) 2
  شرکت مدیریت سرمایه‌مدار (سهامی خاص) 2
  شرکت ملی ریسباف (سهامی خاص) 2
  شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) 2
جمع 000‚000‚000‚4

* با توجه به مجوز شماره 121/235291 مورخه 92/06/16 سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 92/06/23 صاحبان سهام، سرمایه شرکت از مبلغ 2.500 میلیارد ریال به مبلغ 4.000 میلیارد ریال افزایش یافته و در تاریخ 93/01/19 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران، به ثبت رسیده است.