یکشنبه 15 تیر 1399
شناسنامه شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان

تاریخ تأسیس:
 1382/12/13

سرمایه : چهارهزار میلیارد ریال  

شناسه ملی: 10102593454

شماره ثبت:   218006  /   1382/12/13
آخرین ترکیب سهامداران:
نام سهامدار تعداد سهام
  شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) 3,710,781,479
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
1000
  شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی (سهامی خاص) 1000
  شرکت مدیریت سرمایه‌مدار (سهامی خاص) 1000
  شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) 1000
بیمه مرکزی ایران
62,500,000
جمع 000‚000‚000‚4

* با توجه به مجوز شماره 121/235291 مورخه 92/06/16 سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 92/06/23 صاحبان سهام، سرمایه شرکت از مبلغ 2.500 میلیارد ریال به مبلغ 4.000 میلیارد ریال افزایش یافته و در تاریخ 93/01/19 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران، به ثبت رسیده است.