سه شنبه 31 مرداد 1396

اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی  سمت  نماینده
 مرتضی داداش  مدیر عامل  -
 محمود سعیدی  رئیس هیات مدیره  شرکت ملی ریسباف
 مرتضی داداش نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق
سعداله عیسی زاده  عضو هیات مدیره  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 علیرضا فاطمی  عضو هیات مدیره  شرکت ملی کشاورز
بهزاد ظهیری   عضو هیات مدیره شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار