جمعه 29 دی 1396

اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی  سمت  نماینده
 محمود سعیدی  رئیس هیات مدیره  شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی (سهامی خاص)
 مرتضی داداش نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص)
سعداله عیسی زاده  عضو هیات مدیره  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
 علیرضا فاطمی  عضو هیات مدیره  شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
بهزاد ظهیری   عضو هیات مدیره شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)