تشکیل جلسات بودجه سال مالی آتی شرکتهای گروه در هفته سوم مهر ماه سال جاری