جلسه معارفه جناب آقای مهدی امیری ، عضو جدید کمیته حسابرسی شرکت سیدکو مورخ 99/09/24