به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3

آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ شرکت مبلغ چهار هزار میلیارد ریال منقسم به 6.000.000.000 سهم 1.000 ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ 1400/01/21 به ثبت رسیده است. آخرین تغییرات سرمایه مزبور به شرح زیر بوده است:

اطلاعات مربوط به تغییرات سرمایه شرکت(ارقام به میلیون ریال)
تاریخ افزایش سرمایه سرمایه قبلی مبلغ افزایش سرمایه جدید درصد افزایش محل افزایش سرمایه
1400/1/21 4.800.000.000 1.200.000.000 6.000.000.000 25% از محل سود انباشته

همچنین آخرین اطلاعات مربوط به تعداد و درصد مالکیت هر یک از سهامداران شرکت به تاریخ 1400/01/28 به شرح جدول زیر می باشد:

ترکیب سهامداران شرکت
نام سهامداران نوع شخصیت حقوقی تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام 5.272.464.720 87.87
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام 15.739.975 0.26
شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار سهامی عام 32.501.500 0.54
شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی سهامی خاص 1500 -
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی خاص 26.500 -
بیمه مرکزی - 28.125.000 0.46
سایر سهامداران - 651.140.850 10.85
جمع 6.000.000.000 100