آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ شرکت مبلغ چهار هزار میلیارد ریال منقسم به 4.000.000.000 سهم 1.000 ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ 1393/01/19 به ثبت رسیده است. آخرین تغییرات سرمایه مزبور به شرح زیر بوده است:

اطلاعات مربوط به تغییرات سرمایه شرکت(ارقام به میلیون ریال)
تاریخ افزایش سرمایه سرمایه قبلی مبلغ افزایش سرمایه جدید درصد افزایش محل افزایش سرمایه
1399/1/19 2.500.000 1.500.000 4.000.000 60% مطالبات حل شده سهامداران

همچنین آخرین اطلاعات مربوط به تعداد و درصد مالکیت هر یک از سهامداران شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

ترکیب سهامداران شرکت
نام سهامداران نوع شخصیت حقوقی تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام 3.710.781.479 92.76
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام 1000 -
شرکت خدمات مدیریت سرمایه دار سهامی عام 1000 -
شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی سهامی خاص 1000 -
شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی خاص 1000 -
بیمه مرکزی - 62.500.000 1.56
سایر سهامداران - 226.714.521 -
جمع 4.000.000 100