به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3

عرضه سیمان در بورس کالا؛ کلید حل مشکلات این صنعت

عرضه سیمان در بورس کالا؛ کلید حل مشکلات این صنعت

ﺑﻮرس۲۴ : ۳۰ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺧﺒﺮ اﻓﺰایش ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻤﺎن در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ.

از ﺳﻮﯾﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺷﯿﺨﺎن دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎیان ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ “در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ۵۸ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ۷۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮای اﻣﺴﺎل وﺟﻮد دارد.” اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﻤﺎن در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺣﺎﻣﺪ اﺻﻞ روﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﻮرس۲۴ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﻤﺎن در ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﺘﻘﺪم در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﺪری از ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد اﻧﺤﺮاف دارد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ ، ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ را ﺟﺎیگزﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ دیگر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺎل و ﺳﻨﮕﻔﺮش و… ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺿﻤﻦ اینکه یقینا دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار و اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت را ﺑﺎید در ﺑﯿﺮون از ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.

او در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: از ﺳﻮی دیگر، ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ پس از اﻓﺰایش 40 درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻧﺸﺎن از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیه در درک اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش واﻗﻌﯽ ﺳﻬﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﯿﻤﺎن و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ارﻗﺎم ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻣﺸﮑﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ یکباره ﺣﻞ ﮐﺮد، “آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻤﺎن و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ” اﺳﺖ.

ﺣﺎﻣﺪ اﺻﻞ روﺳﺘﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎیه ﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﺎن در ﺧﺼﻮص مزایای آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﻤﺎن و ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﮔﻔﺖ: در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻫﺮﻣﻬﺎی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل واﻗﻌﯽ رﺳﯿﺪه و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﺷﻮد ﭼﻮن در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ، ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: از ﺳﻮﯾﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن دﺳﺖ واﺳﻄﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﯿﺪن ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺎزار ﺳﯿﻤﺎن، اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﺪد ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیه ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﯿﻤﺎن و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﻮدآوری واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻘﺪینگی ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻮک ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ، واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در رینگ ﺻﺎدراﺗﯽ و ارزآوری ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﮐﺸﻮر، ایجاد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻋﺮﺿﻪ،ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﺸﺘﺮیان، ﻗﯿﻤﺖ و … ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺮیداران واﻗﻌﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺗﻨﻬﺎ راه پشتیباﻧﯽ و ﺣﻤﺎیت از ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎیت از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد و رﻋﺎیت آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا از ﺳﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻪ ﻗﻮه ﮐﻪ در روزﻫﺎی آﺗﯽ ﺟﻠﺴﻪ ای در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیه دارﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ داریم در راﺳﺘﺎی ﻓﺮﻣﺎیشات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی (ﺑﺮای پشتیباﻧﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ) و ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر آزاد ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﻤﺎن در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ، ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎزار ﺳﯿﻤﺎن را ﺣﻞ ﻧﻤﺎ􀀁ﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻢ ﻫﺰینه ﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ، ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن را در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻤﺎیند.

1 نظر

  • عالی زمین را فروختم هرچند اشتباه فقط به امید حداقل سودی که
    سیدکومیده ولی امیدی به بورس ندارم

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.