نام و نام خانوادگی سمت نماینده
بهمن یاغشنی رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
حامد اصل روستا نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
منصور نعمتی عضو هیات مدیره شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)
محمد اویسی عضو هیات مدیره شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی (سهامی خاص)
محمد غفران خلقی عضو هیات مدیره شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص)