به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان خوش آمدید.

تحول بر مبنای نو آوری3

معرفی شرکت سیمان فراز فیروزکوه

لوگو کارخانه سیمان غرب
شرکت صنایع سیمان غرب در تاریخ 24 مرداد ماه 1353 تحت شماره 437 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرمانشاه به ثبت رسید. شرکت در تاریخ 13/03/1358 مشمول بند ( ج ) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته و از تاریخ 02/04/1359 هیات مدیره منتخب سازمان ملی ایران اداره امور آن را به عهده گرفت. در اجرای رای مورخ 04/09/1364 صادره از سوی هیات 5 نفره موضوع ماده ( 2 ) متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مطالبات بانکها در ابتدای سال 1358 به سرمایه تبدیل و از تاریخ 24/02/1365 اداره امور شرکت توسط هیات مدیره منتخب سهامداران ( بانک صنعت و معدن ) صورت پذیرفت.
 
سرمایه: 300.000 میلیون ریال

ظرفیت تولید: 1.200.000 تن کلینکر و 1.248.000 تن سیمان در سال 

محصولات

اعضای هیات مدیره

نام و نام خانوادگی نماینده
سید محمد میرشفیعی مدیرعامل
حمیدرضا گلشاهی سیمان شمال
سعید افروزی سیمان فارس خوزستان
منوچهر قائمی سیمان فارس خوزستان
حمید رضا منجی گروه بهمن
سیمان مازندران
سیمان شمال
سیمان کرمان
سیمان فیروزکوه
سیمان ساروج بوشهر
سیمان قائن
سیمان ممتازان
سیمان آرتا اردبیل
سیمان فراز فیروزکوه
سیمان غرب
سیمان داراب
سیمان نیزار قم