المان پست گرید

آگهی روزنامه اطلاعات مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی روزنامه اطلاعات مجمع عمومی عادی سالیانه

عرضه سیمان در بورس کالا؛ کلید حل مشکلات این صنعت

عرضه سیمان در بورس کالا؛ کلید حل مشکلات این صنعت

<strong>جلسه معارفه مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان مورخ 1400/01/28</strong>

جلسه معارفه مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان مورخ 1400/01/28

عرضه سیمان در بورس کالا؛ کلید حل مشکلات این صنعت

عرضه سیمان در بورس کالا؛ کلید حل مشکلات این صنعت

ﺑﻮرس۲۴ : ۳۰ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺧﺒﺮ اﻓﺰایش ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻤﺎن در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪ. از ﺳﻮﯾﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺷﯿﺨﺎن دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎیان ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وزارت ...
آگهی روزنامه اطلاعات مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی روزنامه اطلاعات مجمع عمومی عادی سالیانه

عرضه سیمان در بورس کالا؛ کلید حل مشکلات این صنعت

عرضه سیمان در بورس کالا؛ کلید حل مشکلات این صنعت

<strong>جلسه معارفه مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان مورخ 1400/01/28</strong>

جلسه معارفه مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان مورخ 1400/01/28

آگهی روزنامه اطلاعات مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی روزنامه اطلاعات مجمع عمومی عادی سالیانه

عرضه سیمان در بورس کالا؛ کلید حل مشکلات این صنعت

عرضه سیمان در بورس کالا؛ کلید حل مشکلات این صنعت

آگهی روزنامه اطلاعات مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی روزنامه اطلاعات مجمع عمومی عادی سالیانه

عرضه سیمان در بورس کالا؛ کلید حل مشکلات این صنعت

عرضه سیمان در بورس کالا؛ کلید حل مشکلات این صنعت

<strong>جلسه معارفه مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان مورخ 1400/01/28</strong>

جلسه معارفه مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان مورخ 1400/01/28

بازدید مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و هیئت همراه از کارخانه شرکت سیمان شمال

بازدید مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و هیئت همراه از کارخانه شرکت سیمان شمال