حضور معاون راه و شهرسازی در غرفه هلدینگ سیدکو

به گزارش روابط شرکت سرمایه گذاری و‌توسعه صنایع سیمان، دکتر خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور در غرفه سیدکو ضمن دیدار و گفتگو با مدیرعامل مجموعه از غرفه این شرکت بازدید به عمل آورد.