کمیته های شرکت

کمیته های شرکت

کمیته هم افزایی

سمتاعضا کمیته
رییس کمیته
دبیر کمیته
عضو کمیتهشمس اله محمدی
مدیران عامل شرکتهای زیر مجموعه مسوولین شرکتهای زیرمجموعه و مدعوین

کمیته منابع انسانی

سمتاعضا کمیته
رییس کمیتهشمس اله محمدی
مشاور منابع انسانی
دبیر کمیتهمریم اشجعی
معاونین و مدیران منابع انسانی شرکتهای زیر مجموعهمسوولین شرکتهای زیرمجموعه

کمیته سرمایه گذاری

سمتاعضا کمیته
رئیس کمیتهمقصود پور ابولی
عضو کمیته​نوروزی (نماینده وبانک)
عضو کمیتهشمس اله محمدی
عضو کمیته
دبیر کمیتهشایان مهماندوست

کمیته حقوقی

سمتاعضا کمیته
عضو کمیتهاحمدوند
عضو کمیتهشمس اله محمدی
ذیربط حسب ضرورتمسوولین شرکتهای زیرمجموعه
مدیران عامل و حقوقی شرکتهای فرعی و سایر مسوولین محمد قربانی
عضو کمیتهبنیامین شکوه فر

کمیته ارزیابی عملکرد

سمتاعضا کمیته
رئیس کمیتهشمس اله محمدی
دبیر کمیتهیوسف رحمتی پور
عضو کمیتهرامین جعفرزاده
عضو کمیتهمحمد قربانی
عضو کمیتهمحمد جعفر زیوری کامران
عضو کمیتهمحمد جواد همتی
عضو کمیتهمریم اشجعی
عضو کمیتهمسوولین شرکتهای زیر مجموعه

کمیته تجمیع خرید

سمتاعضا کمیته
رئیس کمیتهشمس اله محمدی
عضو کمیتهیوسف رحمتی پور
دبیر کمیتهرامین جعفرزاده
معاون و مدیر بازرگانی و سایر مسوولین ذیربط حسب ضرورتمسوولین شرکتهای زیر مجموعه

کمیته وصول مطالبات

سمتاعضا کمیته
رئیس کمیتهشمس اله محمدی
عضو کمیتهیوسف رحمتی پور
دبیر کمیتهمحمد قربانی
عضو کمیتهمحمد جعفر زیوری
عضو کمیتهمحمد جواد همتی
مدیر عامل، معاون مالی، معاون فروش و سایر مسوولین ذیربط حسب ضرورتمسوولین شرکتهای زیر مجموعه

کمیته مالی

سمتاعضا کمیته
رئیس کمیتهشمس اله محمدی
دبیر کمیتهیوسف رحمتی پور
عضو کمیتهمحمد قربانی
عضو کمیتهمحمد جعفر زیوری
عضو کمیتهمحمد جواد همتی
معاونین و مدیران مالی شرکتهای زیر مجموعهمسوولین شرکتهای زیرمجموعه

کمیته بومی سازی

سمتاعضا کمیته
رئیس کمیتهشمس اله محمدی
عضو کمیتهیوسف رحمتی پور
دبیر کمیتهرامین جعفرزاده
مدیران فنی و سایر مسوولین ذیربط حسب ضرورتمسوولین شرکتهای زیرمجموعه

کمیته حسابرسی

سمتاعضا کمیته
رئیس کمیتهبهمن یاغشنی
دبیر کمیته(خارج از اعضا)محمد جعفر زیوری(خارج از اعضا)
عضو کمیتهنگار خسروی پور
عضو کمیتهمهدی شلیله
عضو کمیتهمهدی امیری

کمیته انتصابات

سمتاعضا کمیته
عضو کمیته
عضو کمیتهبهمن یاغشنی
عضو کمیتهمحمد اویسی
رییس کمیتهسیامک محمد ظاهری
دبیر کمیتهشمس اله محمدی