کمیته های شرکت

کمیته های شرکت

کمیته هم افزایی

کمیته منابع انسانی

کمیته سرمایه گذاری

کمیته حقوقی

کمیته ارزیابی عملکرد

کمیته تجمیع خرید

کمیته وصول مطالبات

کمیته مالی

کمیته بومی سازی

کمیته حسابرسی

کمیته انتصابات