درباره ما


سخن مدیرعامل


حمید فرمانی
مدیر عامل

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)


شناسنامه شرکت


تاریخ تأسیس

1382/12/13

سرمایه

شش هزار میلیارد ریال

شناسه ملی

10102593454

شماره ثبت

218006

تعداد سهامنام سهامدار
5.224.775.957شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
74.091.390شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)
1.500شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی (سهامی خاص)
32.501.500شرکت سرمایه‌ گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام)
26.500شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص)
668.603.153سایر سهامداران
6.000.000.000جمع

با توجه به مجوز شماره 979/361284009 مورخه 97/02/18 سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 96/05/16 صاحبان سهام، سرمایه شرکت از مبلغ 4.000 میلیارد ریال به مبلغ 6.000 میلیارد ریال افزایش یافته و در تاریخ 97/03/08 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران، به ثبت رسیده است.

اعضای هیات مدیره

مهدی تابش

عضو هیات مدیره

نماینده:

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

حمید فرمانی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

نماینده:

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

حسین کاظمی کلشتری

رئیس هیات مدیره

نماینده:

شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص)

حمید رضا طیبی

عضو هیات مدیره

نماینده:

شرکت توسعه بین الملل تجارت ملی (سهامی خاص)

سیامک محمدظاهری

عضو هیات مدیره

نماینده:

شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص)

اهداف شرکت

چشم انداز

حضور به عنوان برترین هلدینگ سیمانی در منطقه و خاور میانه و یکی از پیشگامان اصلی صنعت سیمان در عرصه جهانی تامین و توزیع محصولات سیمانی با عملکرد جهانی ( World Class ) با برخورداری از کارآمدترین ابزارها و توانمندی های مدیریتی، تکنولوژیکی و سرمایه انسانی

ماموریت

حداکثر سازی سود پایدار و بلند مدت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در صنعت سیمان و ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان

شرکت های تحت مدیریت و تحت پوشش مجموعه سیدکو

برترین هلدینگ سیمانی در منطقه و خاور میانه و یکی از پیشگامان اصلی صنعت سیمان در عرصه جهانی تامین و توزیع محصولات سیمانی با عملکرد جهانی