قیام خونین ۱۵ خرداد تسلیت باد

موج خرداد هیچگاه از جوش و خروش نمی افتد وهیچ زمانی شعله های سرکش این حرکت انقلابی فرو نخواهد نشست،زیرا آرمانهای یک ملت بزرگ و شجاع در این روز ودر قالب یک اجتماع حقیقت طلبانه متجلی شد..