مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) ، سال مالی منتهی به 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) مطابق آگهی دعوت منتشره در روزنامهدنیای اقتصاد به شماره 5452 مورخ 08/03/1401 با حضور قرین 91 درصد از سهامداران برگزار گردید. به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، مجمع عمومی عادی […]