معارفه سرپرست شرکت سیمان فیروزکوه

مورخ 1400/12/24، در جلسه ای که با حضور حامد اصل روستا  مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ، شمس اله محمدی معاون امور شرکتها , اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان فیروزکوه و معاونین شرکت در دفتر سیدکو تشکیل گردید، حامد اصل روستا ، شهرام کوسه غراوی را به عنوان سرپرست شرکت سیمان […]

جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت سیمان ساروج بوشهر

جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت سیمان ساروج بوشهر  مورخ 1400/12/24، که با حضور حامد اصل روستا  مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ، شمس اله محمدی معاون امور شرکتها , اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان ساروج بوشهر و معاونین شرکت در دفتر سیدکو تشکیل گردید، حامد اصل روستا از زحمات […]

جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت سیمان مازندران

در جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت سیمان مازندران مورخ 1400/12/24، که با حضور حامد اصل روستا  مدیر عامل شرک ت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ، شمس اله محمدی معاون امور شرکتها , اعضای هیئت مدیره شرکت سیمان مازندران و معاونین شرکت در دفتر سیدکو تشکیل گردید، حامد اصل روستا از زحمات بهروز […]